2

КАСОВА ДИСЦИПЛІНА

Постанова № 148 

 

Постанова Правління Нацбанку 

від 29 грудня 2017 року № 148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні»  набрала  чинності 5 січня 2018 року. Одночасно втратила чинність постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 р. № 637

Цим положенням,серед іншого затверджено нові форми касових документів:

·         Відомість на виплату готівки

·         Прибутковий касовий ордер

·         Видатковий касовий ордер

·         Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

·         Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

·         Касова книга

·         Акт про результати інвентаризації наявних коштів

·         Акт про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою

Оновлені форми не суттєво відрізняються від попередніх.

У підкатегорії 109.15 ресурсу "ЗІР" податківці зазначили,  що  суб’єкти господарювання мають право до 30 червня 2018 року (включно) використовувати в своїй діяльності старі форми касових документів, затверджені Положенням №637

Касова книга може вестись в електронній формі за допомогою комп’ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, повинне забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги ("Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира"), які за формою та змістом повинні відтворювати форму та зміст касової книги у паперовому вигляді.

 

Граничні суми розрахунків готівкою залишилися незмінними, а саме:

 

• між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами — у розмірі 10 000 грн;

 

• між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня — у розмірі 50 000 грн;

 

• між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, — у розмірі 50 000 грн.

 

 

 

 

 

 Видача готівки під звіт

Зверніть увагу на те, що строки подання авансового звіту за відрядженнями та у зв’язку із виконанням окремих цивільно-правових дій за рахунок підзвітних коштів, строки повернення залишку невикористаних підзвітних коштів, як і раніше, встановлює п. 170.9.2 Податкового Кодексу України   (надалі ПКУ). 

Не затверджує Положення №148 і форму авансового звіту. На сьогодні така форма затверджена Наказом Мінфіну від 28.09.2015 р. № 841 (у редакції наказу Мінфіну від 10.03.2016 р. № 350).

Але п. 19 Положення № 148 встановлює граничні строки, протягом яких підзвітна особа має використати отримані під звіт кошти для здійснення цивільно-правових дій (для відряджень - до закінчення 5-го банківського дня,що йде за днем завершення поїздки).

 

Готівка видається під звіт:

1) на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини на строк не більше 10 робочих днів;

2) на закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів на строк не більше 30 робочих днів від дня видачі готівки під звіт;

 

3) на всі інші виробничі (господарські) потреби  на строк не більше двох робочих днів, включаючи день отримання готівки під звіт.

Підзвітна особа має право продовжити строк використання виданих під звіт коштів, якщо готівка одночасно видана як на відрядження, так і для вирішення у цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції в населення та заготівлі вторинної сировини, у тому числі брухту чорних металів і брухту кольорових металів). Строк використання такої готівки продовжується до завершення строку відрядження.

І, як і раніше, видача підзвітній особі готівки під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.

І ще одне важливе старе правило, яке продовжує діяти (п. 20 Положення №148): якщо працівник отримав підзвітні кошти через банкомат за допомогою корпоративної картки, він має подати роботодавцю не лише авансовий звіт та документи, що підтверджують понесені готівкові витрати (та залишок невикористаних коштів), а і документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідки за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала).

 

 

Визначення ліміту каси

Раніше ліміт залишку  готівки в касі (ліміт каси) – це був граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час. Тепер до цієї суми додали ще готівку, яка має забезпечити роботу на початку наступного робочого дня.

Порядку визначення ліміту каси присвячено розділ V Положення №148. Як й раніше, для цього підприємству/установі потрібно два документи:  розпорядження по профкому, або рішення профкому про затвердження ліміту каси та розрахунок цього ліміту. Раніше додатком 8 до Положення №637 було встановлено бланк такого розрахунку. Тепер такого бланку в Положенні №148 немає. Що це означає? Що і наказ (розпорядження), і розрахунок можна оформити у довільній формі! Зокрема, можна скористатися і старими формами. Але, звісно, що посилання на Положення №637 з них доведеться прибрати.

Підприємство на власний розсуд вправі враховувати під час розрахунку ліміту каси будь-які готівкові надходження та виплати.

 

        

 

Зразок оформлення протоколу засідання профспілкового комітету

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ……………………………………………………………………………………..

 

                                               ПРОТОКОЛ

                            засідання профспілкового комітету

«___»___________2018             м._____________                     №___

 

Присутні члени профспілкового комітету _________________________

 

 

Запрошені___________________________________________________

 

 

Головував на засіданні

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.     Про порядок розрахунку ліміту каси

 

2.      

 

    

 

1.СЛУХАЛИ:

 

1.     Іванова І.І.  пропонується визначити порядок розрахунку ліміту каси

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:                                                     

 

1.На підставі п.50 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.17р. №148 встановити ліміт каси з огляду на розрахунок середньоденного надходження готівки до каси.

 

2.У розрахунку брати до уваги готівкові надходження за будь-які 3 місяці з останніх дванадцяти*, що передують даті затвердження показника ліміту каси.

3.Зберігати в касі готівку тільки в межах установленого ліміту.  Понадлімітний залишок коштів здавати в банк не пізніше наступного робочого дня підприємства.

4.Відповідальним за розрахунок ліміту каси призначити _________________________________. Контроль за виконання розпорядження покласти на _______________________

 

*(будь-які 3 місяці з останніх дванадцяти    беріть з більшим надходженням  готівки в касу)    

 

 

Голова ППО                                            Іванов І.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення протоколу засідання профспілкового комітету

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ……………………………………………………………………………………..

 

                                               ПРОТОКОЛ

                            засідання профспілкового комітету

«___»___________2018             м._____________                     №___

 

Присутні члени профспілкового комітету _________________________

 

 

Запрошені___________________________________________________

 

 

Головував на засіданні

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про встановлення ліміту каси

2.

 

    

 

1.СЛУХАЛИ:

 

     1.Іванова І.І.  пропонується встановити ліміт каси

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

         1. З _____02.2018 р. установити ліміт залишку готівкових коштів на рівні середньоденних надходжень готівки в розмірі _______ грн., керуючись п.50 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148.           

 

2.У розрахунку брали участь готівкові надходження за __________________(додаток1)

 

3.Зберігати в касі готівку тільки в межах установленого ліміту.  Понадлімітний залишок коштів здавати в банк не пізніше наступного робочого дня підприємства.

 

                                                       

 

        Голова ППО                                            Іванов І.І.                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Протоколу  №     від

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК ЛІМІТУ КАСИ

 

                            ППО                  на 2018 рік 

 

 

ЗРАЗОК

 

 

 

Місяць 201__ року

 

 Надходження в касу, грн

 

Кількість робочих днів

     Березень 2017р.

2300,00

22

     Червень 2017р.

2000,00

22

     Вересень 2017р.

2200,00

21

 

   Разом

6500,00

65

 

 

Середньоденне надходження готівки в касу: _____100,00   грн 

( 6500,00 грн / 65 дні).

 

Ліміт каси на 2018 рік становить:     100,00  грн.

 

Документ – Розрахунок -  тепер це ваша, самостійно затверджена форма.

Ліміт каси вважається нульовим, якщо установою/підприємством його не встановлено (незалежно від причин такого не встановлення). Уся готівка, що перебуває в касі установи/підприємства на кінець робочого дня і не здана нею/ним відповідно до вимог цього Положення, уважається понадлімітною,

 

 

На що ще слід звернути увагу:

У Положенні №148 немає норми щодо встановлення ліміту каси, якщо середньоденний  показник, обчислений на підставі касових оборотів, дорівнює нулю або не більше десяти неоподаткованих мінімумів  доходів  громадян. Раніше в такому випадку підприємства мали можливість встановлювати ліміт каси у розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник,  але  не  більше  десяти  неоподаткованих мінімумів  доходів громадян (170 грн). Тепер – не можуть. А у кого він був встановлений раніше – доведеться переглядати та приводити до фактичної розрахункової величини;

 

 

Зберігання готівки, отриманої на виплату зарплати

Ось тут є суттєва зміна – продовження строку.

 

Установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт каси протягом п’яти робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку. Раніше це було лише 3 робочі дні!

 

Готівка, одержана в банку на інші виплати, ніж виплата зарплати, видається установою/підприємством своїм працівникам у той ж день. Невикористані суми такої готівки або повертаються установою/підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).

 

 

 м. Київ, майдан Незалежності, 2, к. 718 - 719
Адреса для листування: а/с 381, вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001
E-mail: aviaprofspilka@ukr.net


Создание сайтов - lookmy.info © 2015