Зд-7-2

 

 

Основні напрямки діяльності

Центрального комітету Профспілки авіапрацівників України

на період 2016 – 2021 роки

 

         Сьомий (позачерговий) з’їзд Профспілки авіапрацівників України виступає за розбудову України на засадах солідарності, єдності, рівності, соціальної справедливості та демократії, за верховенство права, економічний та соціальний прогрес, за стійке економічне зростання, забезпечення гідної праці, справедливу оплату праці та оподаткування, ефективне державне управління та якісне громадське обслуговування. Висновок VII з’їзду ФПУ, а також позиція Європейської конференції профспілок стосовно того, що фундаментальні соціальні права повинні мати пріоритет над економічними свободами, а трудящі мають отримувати гідні зарплати, страхові виплати та пенсії, повинен лягти в основу діяльності Центрального комітету Профспілки та кожної первинної профспілкової організації.

         Послаблення державного контролю у сфері праці, нехтування численними пропозиціями профспілок щодо негайного альтернативного розв’язання гострих соціальних проблем та практичне відмовлення від соціального діалогу, призвели до того, що досі не укладено (станом на 15.05.2016 р.) Генеральну угоду на новий термін, наявна політична криза у державі, відсутність протягом тривалого часу керівництва Міністерства інфраструктури і Державіаслужби - не дозволило своєчасно укласти  Галузеву угоду на новий термін.

         Центральний комітет Профспілки авіапрацівників України в основі своєї діяльності прикладатиме зусилля щодо підвищення свого впливу на стан справ у виробничій сфері, за впровадження європейської соціальної моделі, яка передбачає для соціальних партнерів справедливого розподілу результатів праці у кожному трудовому колективі.

         Основні напрямки діяльності Центрального комітету Профспілки авіапрацівників України на період 2016 – 2021 років передбачають послідовність дій у прагненні забезпечення «єдності профспілкового руху, солідарності, згуртованості, організаційного та фінансового зміцнення первинних профспілкових організацій Профспілки і Профспілки в цілому, посилення на цій основі захисту інтересів її членів».

         Метою «Основних напрямків діяльності ЦК Профспілки» є підвищення рівня і якості життя членів Профспілки, забезпечення прав на гідну працю та її достойну оплату, представництво та захист трудових прав.

         Основні напрямки передбачають:

1. У напрямку представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Центральний комітет Профспілки і профспілкові комітети працюватимуть над:

- здійсненням дієвого громадського контролю за дотриманням роботодавцями законодавства про працю, підвищенням рівня правової та соціальної захищеності членів Профспілки, виконанням зобов’язань колективних договорів, Галузевої та Генеральної угод, з максимальним використанням всіх можливостей Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні»;

- розвитком конструктивного діалогу з органами виконавчої влади та роботодавцями на всіх рівнях;

- сприянням економічному розвитку підприємств і організацій цивільної авіації і Гідромету України та продуктивної зайнятості їх працівників;

- збільшенням частки заробітної плати в собівартості продукції, робіт, послуг;

- захистом прав працівників на отримання заробітної плати в терміни і розмірах, установлених чинним законодавством і умовами колективних договорів;

- наданням безоплатної правової допомоги ППО і членам Профспілки (консультацій, складання заяв, скарг і т.і.) з питань, що входять до компетенції Профспілки;

         - вдосконаленням та укріпленням системи колективних переговорів при укладанні Галузевої угоди та колективних договорів з метою досягнення високих кінцевих результатів соціального захисту працівників;

         - використанням можливостей взаємодії з Міністерством інфраструктури України, Державною авіаційною службою України та організацією роботодавців транспорту щодо позитивного вирішення розбіжностей з питань праці та колдоговірної роботи;

- організацією і проведенням колективних дій, акцій протесту в разі грубих порушень трудових прав і гарантій членів Профспілки в межах чинного законодавства, та проведенням консолідованих дій Профспілки з іншими профспілками з цих питань;

         - опрацюванням питання щодо запровадження галузевого стандарту оплати праці, який враховуватиме безпосередній зв’язок розміру заробітної плати з кількістю праці, рівнем складності та кваліфікації праці і активності працівників;

         - посиленням поточної роботи з питань, які є найбільш гострими в сфері соціально-трудових відносин, зокрема погашення заборгованості з виплати заробітної плати, і в разі затримки її виплати;

         - дотриманням роботодавцями вимог розділу 5 (оплата праці) Галузевої угоди на 2013 – 2015 роки, яка продовжує діяти до прийняття нової;

         - продовженням системного моніторингу порушень умов Галузевої угоди і колективних договорів з боку адміністрацій підприємств та порушень прав ППО, наданням практичної допомоги профкомам з цих питань;

- підтриманням ініціатив ФПУ, ЦК Профспілки з питань впровадження змін щодо поширення колективних угод на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, а колективних договорів – на тих членів Профспілки, від імені яких вони укладаються.

2. У напрямку безпеки праці на робочих місцях.

         Центральний комітет Профспілки та профкоми на місцях продовжать боротьбу за здорові та безпечні умови праці на виробництві, за збереження життя та здоров’я працівників, за достатнє фінансування на охорону праці та забезпечення технічними засобами та іншими засобами індивідуального захисту працівників.

         Центральний комітет Профспілки і профкоми на місцях:

         - вимагатимуть від роботодавців дій, спрямованих на покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, посилення рівня соціального захисту працівників, зокрема тих, які зазнали шкоди здоров’ю на виробництві, попередження аварій та нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, а також запровадження новітніх технологій у цій сфері;

         - посилять організацію та проведення громадського контролю за виконанням адміністраціями підприємств і організацій вимог законодавства з охорони праці, норм та стандартів з безпеки праці;

         - вимагатимуть  якісного проведення атестації робочих місць за умовами праці та врахування її результатів щодо права виходу на пенсію за віком на пільгових умовах;

         - використовуватимуть всі можливості взаємодії та співпраці з Міністерством інфраструктури,  Державіаслужбою і роботодавцями з питань охорони праці, для забезпечення працівникам здорових і безпечних умов праці;

         - своєчасного проведення обов’язкових медичних оглядів та аналізу їх ефективності в попередженні професійних захворювань;

         - проведення правороз’яснювальної роботи з питань застосування  законодавства з охорони праці та захисту в цьому напрямку прав працівників.

         3. У напрямку внутрішньо-профспілкової та інформаційної діяльності.

         В стратегії діяльності ФПУ на період з 2016 – 2021 років «Європейський вибір» наголошується, що запорукою міцності ФПУ є солідарність і єдність її членських організацій, здатність протистояти сучасним зовнішнім і внутрішнім викликам та загрозам.

         Центральний комітет Профспілки цілковито підтримуючи цю тезу, буде здійснювати такі заходи:

         - спрямовувати свої дії і зусилля на зростання довіри до Профспілки серед працівників авіапідприємств, організацій Гідрометслужби та ТСО України, навчальних закладів названих відомств, формування усвідомленого членства спілчан, почуття їх власної гідності у відстоюванні своїх прав і інтересів;

- вдосконалювати організаційну роботу та взаємодію Центрального комітету Профспілки з первинними профспілковими організаціями;

         - забезпечувати організаційне зміцнення через запровадження в сучасних умовах жорсткої персональної дисципліни та відповідальності за дотримання Статуту Профспілки, виконання рішень виборних профспілкових органів, забезпечення підконтрольності та підзвітності на всіх рівнях структурної побудови Профспілки, її виборних органів перед спілчанами та спілчан перед профспілковими організаціями;

- забезпечувати колегіальність і гласність в роботі виборних профспілкових органів;

- з метою створення позитивного іміджу Профспілки та її ППО посилить інформаційно-роз’яснювальну роботу та буде активно використовувати можливості офіційного веб-порталу ФПУ, сайту Центрального комітету Профспілки, газети «Профспілкові вісті», власних сайтів ППО, друкованих ЗМІ профспілок та місцевих видань;

- організовувати і проводити разом з ППО навчання профспілкового активу, ефективно використовувати базу регіональних навчальних закладів профспілок України, залучати їх викладачів для проведення навчання профспілкового активу безпосередньо на місцях;

- проводити роботу по зміцненню фінансової дисципліни, підвищенню відповідальності первинних профспілкових організацій за виконання статутних вимог та колективних договорів з питань повного та своєчасного перерахування членських профспілкових внесків виборним профспілковим органам усіх рівнів;

- формувати та реалізувати єдину узгоджену фінансову політику, забезпечувати прозоре та ефективне використання профспілковими органами усіх рівнів коштів у відповідності із затвердженими кошторисами та Статутом Профспілки;

         - працювати над створенням умов для діяльності ППО та ефективного представництва ними колективних інтересів працівників в органах управління підприємств і організацій;

         - сприятиме ППО укладанню договорів з обласними об’єднаннями профспілок про співпрацю та надання ними практичної допомоги нашим ППО з питань, що потребують вирішення на регіональному рівні.

         4. У напрямку молодіжної політики в Профспілці.

         Наявність в державі таких проблем як відсутність гарантованого працевлаштування молоді, обмеження можливості професійного зростання і перспектив кар’єрного росту, загроза втрати можливості здобуття безоплатної професійної освіти, безоплатно займатися спортом, забезпечити себе житлом через його фінансову недосяжність – все це свідчить про гостру проблему молоді в захисті з боку Профспілки. Активна робота Профспілки з молоддю, яка працює чи навчається, сприятиме вирішенню зазначених проблем шляхом:

- забезпечення виконання Концепції молодіжної політики Кабінету Міністрів України, викладеної у Програмі його діяльності на 2016 – 2020 роки та Концепції молодіжної політики ФПУ, викладеної у резолюції сьомого з’їзду ФПУ «Молодь – майбутнє профспілок», скоригованих з урахуванням реального економічного і фінансового стану підприємств і організацій на місцях і спрямованої на соціально-економічний захист молоді та залучення молодих людей до активної профспілкової діяльності;

- створення Молодіжної Ради при Центральному комітеті Профспілки та молодіжних комісій при профкомах ППО, де є певна кількість молоді (до 35 років) членів Профспілки, забезпечення цих комісій умовами для роботи та відповідним фінансуванням;

- відродження роботи направленої на національно-патріотичне виховання молоді, на попередження та профілактику негативних проявів у молодіжному середовищі, залучення молоді до організації і проведення культурно-масової роботи на підприємствах (організаціях), занять фізкультурою і спортом;

- забезпечення всілякої підтримки молодим спеціалістам з боку ППО, надання цілеспрямованій молоді можливостей для самореалізації в Профспілці.

 

 

 м. Київ, майдан Незалежності, 2, к. 718 - 719
Адреса для листування: а/с 381, вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001
E-mail: aviaprofspilka@ukr.net


Создание сайтов - lookmy.info © 2015