Галузева угода


 

Сторони, що уклали Галузеву угоду та їх повноваження

1.1 Галузева угода укладена між:

Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України (далі – Органи виконавчої влади) – з однієї Сторони;

Федерацією роботодавців транспорту України (далі – Роботодавці) – із другої Сторони;

професійними спілками працівників цивільної авіації України, що об’єднались для ведення колективних переговорів, в особі спільного представницького органу профспілок, а саме: Професійною спілкою авіапрацівників України, Професійною спілкою-асоціацією льотного складу цивільної авіації України, Всеукраїнською профспілкою «Федерація профспілок авіадиспетчерів України», Всеукраїнською профспілкою «Федерація профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації і зв’язку України», Всеукраїнською професійною спілкою пілотів, Асоціацією бортпровідників цивільної авіації України  (далі – Профспілки) – із третьої Сторони (далі – Сторони).

 

    1.2. Сторони мають відповідні повноваження визначені чинним законодавством, для ведення переговорів, укладання Галузевої угоди між Міністерством інфраструктури країни, Фондом державного майна України,  Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України (далі – Угода) та реалізації її норм на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності (далі – Підприємства), які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали Угоду.

         2. Загальні положення

         2.1. Угода укладена з метою посилення соціального захисту працівників, сприяння підвищенню ефективності роботи Підприємств, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій найманих працівників.

         2.2. Угода є актом соціального партнерства, яка укладена відповідно до  законодавства України та Генеральної угоди і є основою для розроблення та укладання колективних договорів Підприємств.

         2.3. Угода спрямована на вдосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин, розвиток соціального партнерства, реалізацію конституційних прав і гарантій працівників та роботодавців.

         2.4. Угода складається із домовленостей та зобов'язань Сторін та норм у сфері соціально-трудових відносин, дія яких поширюється на всіх найманих працівників та роботодавців, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали Угоду.

         2.5. Угода встановлює для працівників Підприємств мінімальні соціальні гарантії, компенсації та пільги. Норми Угоди не обмежують права Підприємств щодо розширення соціальних гарантій, компенсацій, трудових та соціально-побутових пільг за рахунок власних коштів.

         2.6. Сторони зобов’язуються не приймати в односторонньому порядку рішень з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників, без попереднього узгодження таких рішень шляхом переговорів і консультацій.

         2.7. Сторони сприяють створенню умов на Підприємствах для проведення колективних переговорів і укладенні колективних договорів або внесенню до них змін та доповнень.

         2.8. Сторони вживатимуть заходи щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення можуть брати участь у їх вирішенні (за запрошенням конфліктуючих Сторін) і прагнути до розв’язання ситуації.

         2.9. У разі необхідності письмові роз’яснення з питань застосування цієї Угоди можуть надаватися тільки за підписами уповноважених представників  Сторін, що її уклали.

         2.10. Сфера дії Угоди:

         2.10.1. Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які її підписали, в тому числі на навчальні заклади, що мають повітряні судна (далі – ПС) та/або здійснюють підготовку авіаційного персоналу.

         2.10.2. Жодна зі Сторін протягом дії Угоди не може в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

         2.11. Термін дії та порядок укладання Угоди:

         2.11.1. Угода укладається на 2013-2015 роки, набуває чинності з моменту її підписання представниками Сторін і діє до укладання нової Угоди.

         2.11.2. Угода зберігає чинність також у разі зміни складу, структури, найменування Сторін, від імені яких вона укладена.

         2.11.3. Сторона, що одержала пропозицію про початок переговорів, зобов’язана узгодити з іншою Стороною дату початку переговорів у термін, встановлений законодавством України.

         2.11.4. Сторони розпочинають переговори з укладання нової Угоди не пізніше ніж за один місяць до закінчення терміну дії Угоди.

        

         2.11.5. Міністерство інфраструктури України в десятиденний термін із дня підписання Угоди надає її на повідомну реєстрацію до Міністерства соціальної політики України.

         Роботодавці і Профспілки в двотижневий термін із дня реєстрації Угоди надсилають її на Підприємства (керівникам і первинним профспілковим організаціям відповідно).

         2.11.6. Керівники Підприємств і первинні профспілкові організації (профкоми) протягом двох тижнів із дня отримання Угоди доводять її зміст до відома працівників.

         2.12. Порядок внесення змін та доповнень до Угоди:

         2.12.1. Зміни і доповнення до Угоди вносяться тільки за взаємною згодою Сторін, в обов’язковому порядку – у зв’язку із змінами законодавства, Генеральної угоди з питань, що є предметом Угоди.

         2.12.2. Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до Угоди, письмово повідомляє інші Сторони про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає їй свої пропозиції, які спільно розглядаються у 10-денний термін із дня їх отримання іншими Сторонами. Пропозиції однієї зі Сторін є обов’язковими для розгляду іншими Сторонами.

         2.12.3. Сторони інформують Підприємства та Профспілки про внесені зміни й доповнення до Угоди у термін, встановлений законодавством України.

2.13. Сторони домовились:

2.13.1. Рекомендувати Підприємствам у місячний термін із дня набуття чинності Галузевої угоди внести зміни та доповнення до діючих колективних договорів з урахуванням зобов’язань Сторін, визначених Угодою.

         3. Створення умов для забезпечення стабільного розвитку галузі

         3.1. Сторони домовилися:

         3.1.1. Спрямовувати свою діяльність на співробітництво, створення умов для забезпечення стабільної і ефективної роботи Підприємств.

         3.1.2. Запрошувати представників профспілкових органів Підприємств з правом дорадчого голосу на засідання органів управління та контролю Підприємств у разі розгляду соціально-економічних питань.

         3.1.3. При проведенні досудової санації Підприємств ознайомлювати виборні органи профспілок на їх запит з планом санації з метою контролю збереження робочих місць, профілю виробництва та обсягу робіт (послуг).

         3.1.4. Передбачати в галузевих програмах соціально-економічного розвитку та планах реструктуризації Підприємств окремий розділ з вирішення соціальних питань, зокрема, проблем зайнятості, збереження та створення робочих місць, працевлаштування працівників, що вивільняються.

3.1.5. Забезпечити участь профспілкових представників у роботі комісій з приватизації, реструктуризації, реорганізації, санації та ліквідації суб’єктів господарювання відповідно до законодавства України.

         3.1.6. Брати участь у заходах Сторін на їх запрошення.

3.2. Органи виконавчої влади зобов’язуються:

3.2.1. Здійснювати заходи щодо сприяння державній підтримці Підприємств,  збереження і захисту національного ринку повітряних перевезень та авіаційного персоналу з числа громадян України, збільшення обсягів виробництва (робіт, послуг), забезпечення належного рівня безпеки польотів, створення нових робочих місць.

3.2.2. Розглядати за поданням Профспілок питання стосовно розірвання контрактів з керівниками Підприємств, які своїми діями або бездіяльністю погіршують соціально-економічне становище працівників, порушують законодавство про працю, Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», умови колективних договорів та цієї Угоди.

         3.3. Роботодавці зобов’язуються:

         3.3.1. Забезпечувати обсяги робіт, своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працюючим.

         3.3.2. Здійснювати згідно вимог законодавства України перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників цивільної авіації за рахунок Підприємств. Передбачати заходи щодо забезпечення періодичності підвищення кваліфікації працівників не рідше ніж один раз на 5 років.

         3.3.3. Інформувати трудові колективи про результати господарської діяльності Підприємств та перспективи їх розвитку.

         3.3.4. Створювати умови для участі працівників в управлінні Підприємством. Стимулювати та заохочувати розвиток технічної творчості працівників, в тому числі формування пропозицій щодо удосконалення виробничих процесів.

         3.3.5. Забезпечити участь представників профспілок, у межах їх повноважень, в розробці положень статутів та внутрішніх документів Підприємств (правил внутрішнього трудового розпорядку, програм розвитку персоналу тощо), а також внесення до них змін та доповнень.

         3.3.6. Розглядати пропозиції працівників з питань поліпшення роботи Підприємства, підвищення ефективності виробництва та оптимізації виробничих витрат. Інформувати профспілкову сторону, працівників про результати їх розгляду та вжиті заходи.

         3.3.7. Забезпечувати участь повноважних представників профспілкової сторони в роботі і засіданнях керівних органів Підприємств, у межах їх повноважень (виробничі наради, засідання правлінь тощо), завчасно інформувати їх про дати і порядок денний таких засідань.

         3.4. Профспілки зобов’язуються:

         3.4.1. Сприяти діяльності трудових колективів щодо збільшення обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці, забезпечення безпеки польотів, зміцнення виробничої та трудової дисципліни, виконання посадових інструкцій та правил внутрішнього розпорядку.

         3.4.2 Утримуватися від організації акцій протесту за умов виконання представниками власника, керівниками Підприємств зобов’язань і норм Угоди, колективного договору.

         3.4.3. Сприяти Підприємствам у реалізації положень Угоди та колективних договорів.

         4. У сфері зайнятості

         4.1. Сторони домовилися:

         4.1.1. Сприяти удосконаленню шляхів та механізмів здійснення політики зайнятості і соціального захисту працівників, які вивільнятимуться, збереженню та створенню нових робочих місць.

         4.1.2. Здійснювати щорічно аналіз зайнятості у галузі на основі статистичних звітів Підприємств, підсумки якого розглядати разом з Профспілками одночасно з підсумками виконання Угоди.

4.1.3. За працівниками, які працюють в режимі неповного робочого часу, зберігаються права, пільги та гарантії, передбачені колективними договорами.

         4.1.4. За працівниками, які звільнені з Підприємств з підстав, передбачених пунктом 1 частини 1 статті 40 Кодексу Законів про працю України (крім випадків ліквідації Підприємств), а також при припиненні членами екіпажу ПС льотної праці або неможливості керування повітряним рухом диспетчерами управління повітряним рухом (далі – УПР) за станом здоров’я, зберігаються черга на житло, право користування медичними та дитячими закладами, базами відпочинку, переважне право на працевлаштування за наявністю вакантних посад протягом одного року, а також стаж безперервної роботи в цивільній авіації згідно із законодавством України.

         Механізм запровадження цих умов визначається колективним договором.

4.2. Органи виконавчої влади зобов’язуються:

         4.2.1. Проводити консультації з профспілковою стороною щодо умов приватизації чи передачі у концесію стратегічних та містоутворюючих підприємств з метою запобігання негативним соціально-економічним наслідкам приватизації чи передачі у концесію.

         4.2.2. Визначати потреби Підприємств цивільної авіації у спеціалістах авіаційних професій з урахуванням реальної ситуації на ринку праці та вживати заходів щодо формування державного замовлення.

4.3. Роботодавці зобов’язуються:

4.3.1. Створювати на кожному Підприємстві умови для продуктивної і стабільної зайнятості працівників, зменшення плинності кадрів до рівня, що не перевищує 15 відсотків від загальної чисельності працівників.

         4.3.2. Залучати випускників авіаційних навчальних закладів на Підприємства галузі.

4.3.3. Студентів авіаційних навчальних закладів, які уклали з Підприємством договір про організацію навчання (або інший аналогічний договір), здобули кваліфікацію працівника відповідно до виду діяльності Підприємства та продовжують навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, приймати на стажування на умовах, визначених типовим строковим трудовим договором, з поширенням на них всіх прав і пільг, встановлених для працівників, які займають аналогічні посади (робочі місця).

         4.3.4. У разі виникнення на Підприємстві необхідності протягом року скорочень більше 10 відсотків працівників, рішення про це приймати спільно з відповідними профспілковими комітетами, за погодженням з представником власника та вищими виборними профспілковими органами.

         4.3.5. На кожному Підприємстві скласти та узгодити з профспілковою стороною програму соціально-економічного розвитку Підприємства на конкретно визначений період, спрямовану на забезпечення продуктивної зайнятості, створення нових робочих місць, та забезпечити її виконання.

         4.3.6. У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності Підприємства, установи, організації, він повинен завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати первинним профспілковим організаціям інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

         4.3.7. Не допускати з ініціативи Роботодавця звільнення працівників, перед якими не погашена заборгованість із заробітної плати та інших виплат.

         4.3.8. Не приймати на роботу нових працівників у разі використання режимів неповної зайнятості на Підприємстві та якщо передбачається масове скорочення працівників аналогічних професій, за виключенням окремих випадків, коли виникла потреба в працівниках певної професії.

         У разі якщо середній місячний наліт годин льотного складу складає менше  визначеної колективним договором Підприємства місячної норми польотного часу, то прийом на роботу льотного складу можливий лише за згодою первинної профспілкової організації льотного складу Підприємства, а у разі її відсутності – повноважних представників льотного складу Підприємства.

         4.3.9. Не допускати звільнення працівників за скороченням чисельності в разі приватизації Підприємства протягом 6 місяців після завершення приватизації, за винятком умов, передбачених законодавством України.

         4.3.10. Проводити консультації з профспілковою стороною:

- з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили;

- щодо удосконалення професійного навчання працівників безпосередньо на виробництві, умов відновлення наставництва, запровадження системи підтвердження кваліфікації за робітничими професіями за результатами неформального навчання;

- щодо умов проведення професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, у періоди їх неповної зайнятості та для працівників, які перебувають під загрозою вивільнення.

4.3.11. Не застосовувати на Підприємствах контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених законами України.

4.3.12. При виконанні сезонних робіт застосовувати на Підприємствах галузі строкові трудові договори виключно у відповідності до списку сезонних робіт і сезонних галузей, що затверджений в установленому порядку.

         4.3.13. Надавати на прохання працівників, яких офіційно попереджено про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень, вільний від роботи, з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника в зручний для обох Сторін час для вирішення питань власного працевлаштування.

         4.4. Профспілки зобов’язуються:

         4.4.1. Здійснювати контроль за виконанням на Підприємствах законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників, використанням і завантаженням їх на робочих місцях.

         4.4.2. Надавати членам профспілок безкоштовну правову допомогу, консультації із законодавства України у сфері зайнятості. При необхідності відстоювати права членів профспілок у державних органах влади.

         5. Оплата праці

         5.1. Сторони домовилися:

         5.1.1. Встановити мінімальну тарифну ставку (посадовий оклад) робітника першого розряду за повністю виконану місячну норму часу в нормальних умовах праці у розмірі не менш 120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

         Величина тарифних ставок за кожним із розрядів 6-ти розрядної тарифної сітки визначається в діапазоні 1-1,95 (1 розряд - 1,0; 2 розряд - 1.15; 3 розряд - 1.32; 4 розряд -1,51; 5 розряд - 1,72; 6 розряд - 1,95).

5.1.2. Встановити мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників за загальними (наскрізними) професіями до тарифної ставки робітника першого розряду згідно з Додатком № 1 до Угоди.

         5.1.3. Встановити мінімальний посадовий оклад техніка без категорії на рівні не нижче місячної тарифної ставки робітника третього розряду.

         5.1.4. Встановити мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень окладів керівників, професіоналів і фахівців до посадового окладу техніка згідно з Додатком № 3 до Угоди.

         5.1.5. Відповідно до законодавства Підприємства самостійно розробляють і встановлюють форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розмір надбавок і доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною Угодою та цією Угодою і встановлюють їх у колективних договорах.

         Норми колективного договору щодо рівня оплати праці не повинні бути нижчими від раніше прийнятих на Підприємстві.

Норми колективного договору Підприємства, що допускають оплату праці нижче від розміру заробітної плати некваліфікованого працівника, можуть застосуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів Підприємства терміном не більш як 6 місяців.

         5.1.6. Для працівників Підприємств, що виконують роботи, не властиві основній діяльності галузі, умови оплати праці встановлюються у колективних договорах, з дотриманням норм і гарантій, передбачених галузевими угодами тих галузей, до яких ці роботи відносяться за характером виробництв.

У випадку, коли умови оплати праці інших галузей нижчі від норм цієї Угоди – застосовуються норми цієї Угоди.

5.1.7. Встановити мінімальні розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів згідно з Додатком № 2 до Угоди.

5.1.8. Винагороду за вислугу років виплачувати працівникам цивільної авіації та працівникам навчальних закладів, що мають ПС, згідно з Положенням про порядок і умови виплати щомісячної винагороди за вислугу років працівникам цивільної авіації України (Додаток № 4 до Угоди).

         5.1.9. Оплату праці льотно-інструкторського складу навчальних закладів, що мають ПС, рекомендувати здійснювати  по фактичному нальоту годин, але не нижче гарантованого нальоту, який визначається у колективному договорі. Гарантована оплата праці проводиться в тих випадках, коли учбовими планами не передбачені польоти, або по незалежним від льотного складу обставинам вони не вилітали встановлену місячну норму.

Оплату за наліт годин другому пілоту, штурману, бортовому інженеру (механіку) рекомендувати проводити із розрахунку 80 відсотків від оплати праці командира (пілота) ПС.

Рекомендувати проводити доплату льотному складу за виконання нічних польотів (з урахуванням сутінків) у розмірі 40 відсотків погодинної оплати за кожну годину нальоту в цей час.

Погодинні ставки для оплати праці командиру (пілоту) ПС за наліт годин за типами ПС для навчальних закладів, що мають ПС, визначаються Додатком № 6 до Угоди.

5.1.10. За виконання навчальних тренувань на тренажерах рекомендувати здійснювати погодинну оплату праці за кожну годину тренувань льотно-інструкторському складу та інженерно-технічному складу навчальних закладів, що мають ПС. Технічному складу за обслуговування закріплених за ними ПС при виконанні заявок замовників, рекомендувати здійснювати погодинну оплату праці за наліт годин у відсотках від командира ПС. Конкретний розмір оплати визначається у колективному договорі.

         5.1.11. Мінімальні розміри погодинної ставки оплати праці за наліт годин командира ПС за виконання льотної роботи визначаються у колективних договорах.

Співвідношення погодинних ставок оплати праці льотного складу за наліт годин та технічного складу /при технічному супроводженні літаків/ по відношенню до погодинних ставок оплати праці за наліт годин командира ПС не повинні бути менше:

 

Другий пілот – 0,8;

Штурман – 0,75;

Бортінженер – 0,7;

Бортмеханік – 0,65;

Бортпровідник і бортоператор – 0,4.

Для технічного складу:

Категорія «А» – 0,35;

Категорія «В» – 0,45;

Категорія «С» – 0,6.

         5.1.12. Протягом 2013 року розробити проект нормативно-правового акту щодо врегулювання мінімального розміру оплати праці льотного складу та подати його на розгляд Кабінету Міністрів України.

         5.1.13. Фахівцям, професіоналам, керівникам за знання та постійне використання в роботі іноземної мови може встановлюватися доплата у розмірі не менше 10 відсотків посадового окладу або враховуватися при встановленні окладу.

5.1.14. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати на Підприємствах, аналізувати причини затримки виплат і вживати заходи щодо їх усунення.

5.2. Органи виконавчої влади зобов’язуються:

         5.2.1. Проводити політику, спрямовану на збільшення доходів працівників галузі в міру зростання ефективності роботи Підприємств.

5.3. Роботодавці зобов’язуються:

5.3.1 Вживати заходи для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати відповідно до Закону України «Про оплату праці».

         5.3.2. У разі відрядження працівників за кордон, адміністрація Підприємства зобов’язана виплатити їм добові витрати не менше граничних норм, що встановлені законодавством.

         5.3.3. Оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні здійснювати у порядку та з дотриманням вимог, передбачених законодавством.

         5.3.4. Час простою не з вини працівника оплачувати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розряду (окладу) на умовах, передбачених колективним договором.

         5.3.5. Запровадження, заміна і перегляд норм праці (норм виробітку, часу, обслуговування, чисельності) відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці провадиться Роботодавцями за погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій.

5.3.6. Забезпечувати на Підприємствах гласність внутрішніх положень про преміювання, доплати, заохочувальні виплати тощо шляхом включення їх до колективних договорів Підприємств як обов’язкових додатків.

         5.3.7. Здійснювати своєчасно та у терміни, встановлені колективними договорами, виплату поточної заробітної плати працівникам Підприємств, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

         5.3.8. У разі затримки виплати заробітної плати роботодавці зобов’язані на запит виборних профспілкових органів отримати в банківських установах інформацію про наявність коштів на рахунках Підприємств і надати її профспілковому органу або надати дозвіл на отримання в банківських установах такої інформації профспілковим органом безпосередньо.

         5.3.9. У разі порушення строків виплати заробітної плати компенсувати працівникам втрати частини заробітної плати на умовах, визначених законодавством.

         5.4. Профспілки зобов’язуються:

         5.4.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням на Підприємствах законодавчих, нормативних актів з питань оплати праці і відповідних положень Угоди.

         5.4.2. Захищати і відстоювати інтереси працівників галузі.

         5.4.3. Сприяти запровадженню на Підприємствах прогресивних норм праці відповідно до досягнутого рівня техніки, технології та організаційно-технічних заходів, що забезпечують реальне зростання продуктивності праці.

5.4.4. Вносити подання до відповідних органів про притягнення керівників Підприємств до відповідальності за порушення законодавства з оплати праці.

         6. Режим праці та відпочинку

         6.1. Сторони домовились:

         6.1.1. Забезпечувати додержання встановленої законодавством тривалості робочого часу і відпочинку. При укладанні колективного договору може встановлюватися менша норма тривалості робочого часу з оплатою відповідно до відпрацьованого часу.

         6.1.2. Встановлювати тривалість щоденної роботи (зміни) згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності, затвердженими Роботодавцем за погодженням з відповідним профспілковим органом Підприємства з урахуванням специфіки виробництва.

         6.1.3. Скорочену тривалість робочого тижня встановлювати колективним договором працівникам, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.2001 № 163.

6.1.4. Узгоджувати з профспілковою стороною будь-які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці і відпочинку на Підприємстві, в окремих підрозділах, для категорій або окремих працівників та попереджувати працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження (крім форс-мажорних обставин).

         6.1.5. У виняткових випадках, передбачених законодавством, проводити надурочні роботи, роботу у вихідні, святкові та неробочі дні з її оплатою і компенсацією відповідно до законодавства.

         Дотримуватись вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи в нічний час та вихідні дні.

         6.1.6. Сприяти створенню на Підприємствах з кількістю працюючих не менше як 15 осіб комісії по трудових спорах.

         6.1.7. Час роботи та відпочинку членів екіпажів повітряних суден цивільної авіації України, а також його облік визначати і здійснювати згідно з законодавством України про працю та відпустки, відомчими нормативно-правовими актами, відповідними нормами Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).

         6.1.8. У разі зміни підпорядкованості чи власника Підприємства, або його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), дії трудових договорів з працівниками продовжуються.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників.

6.1.9. У колективних договорах Підприємств можуть бути встановлені інші види додаткових відпусток, крім передбачених законодавством.

6.2. Роботодавці зобов’язуються:

6.2.1. Забезпечувати доставку на роботу і з роботи працівників, які задіяні у виробничому процесі з 22.00 год. до 6.00 год., а також протягом робочого часу Підприємства при відсутності місцевого транспорту.

         6.2.2. Забезпечувати надання щорічної оплачуваної основної відпустки працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

         Додаткові оплачувані відпустки надавати:

<!--[if !supportLists]-->-  <!--[endif]-->працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці – відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                      від 17.11.1997 № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003№ 679). Конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах;

<!--[if !supportLists]-->-  <!--[endif]-->працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером праці-відповідно Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці затвердженої постановою Кабінету Міністрів України (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 № 679). Конкретна тривалість таких відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах;

<!--[if !supportLists]-->-  <!--[endif]-->працівникам із ненормованим робочим днем, з урахуванням вимог частини першої статті 10 Закону України «Про відпустки» – відповідно до списків посад, робіт та професій, визначених колективним договором. Орієнтовний перелік професій і посад працівників Підприємств з ненормованим робочим днем визначається Додатком № 5 до Угоди.

         6.2.3. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених законодавством.

         6.2.4. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених законодавством.

         6.2.5. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін.

         6.3. Профспілки зобов’язуються:

         6.2.1. Здійснювати громадський контроль за виконанням положень цього розділу.

         7. Охорона праці

         7.1. Органи виконавчої влади зобов’язуються:

         7.1.1. Здійснювати методичне керівництво діяльністю з питань охорони праці та відомчий контроль за станом охорони праці на Підприємствах, що відносяться до сфери його управління.

         7.1.2. Щорічно розглядати стан охорони праці у галузі, виробничого травматизму, професійної захворюваності та вживати відповідні заходи, спрямовані  на його поліпшення.

         На підставі аналізу стану охорони праці, а також за поданням профспілок заслуховувати керівників Підприємств, де сталися смертельні, групові нещасні випадки або не виконуються заходи з охорони праці, передбачені колективними договорами (угодами).

         Матеріали розгляду питань з охорони праці направляти відповідним вищим виборним профспілковим органам.

         7.1.3. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на Підприємствах згідно з розробленою галузевою програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

7.1.4. Брати участь в удосконаленні галузевої нормативної бази з охорони праці з урахуванням пріоритетних завдань, що стосуються поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

7.1.5. Розглядати та узагальнювати по галузі пропозиції Підприємств про внесення змін і доповнень до списків на пільгове пенсійне забезпечення, надання щорічних додаткових відпусток, скорочену тривалість робочого тижня працівникам, зайнятим на роботах  із шкідливими та важкими умовами праці, що визначаються  законодавством.

Клопотати, на підставі  обґрунтованих пропозицій з цих питань, перед відповідними органами державної влади.

         7.1.6. За поданням профспілок розглядати питання про притягнення до відповідальності керівників Підприємств, які не забезпечили виконання розділу «Охорона праці» у колективних договорах.

         7.2. Роботодавці зобов’язуються:

         7.2.1. Створювати на Підприємствах здорові і безпечні умови праці, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці.

         7.2.2. Надавати профспілковим органам інформацію, роз’яснення, відомості, матеріали розслідування нещасних випадків, облікову та звітну документацію щодо травматизму та професійної захворюваності, а також щодо витрат на охорону праці.

         7.2.3. Розробляти за участю сторін колективного договору та реалізовувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці.

         7.2.4. Сприяти профспілкам у здійсненні громадського контролю за виконанням роботодавцями вимог законодавства з охорони праці та забезпечення на Підприємствах безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії.

         7.2.5. Своєчасно проводити атестацію робочих місць працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, для вирішення питань із призначення пенсій за віком на пільгових умовах, інших пільг і компенсацій, а також розробки та реалізації відповідних заходів щодо поліпшення умов праці, що визначаються колективними договорами.

За результатами атестації робочих місць за умовами праці надавати інформацію працівникам про наявність на робочих місцях небезпечних і шкідливих виробничих, факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства.

         7.2.6. Забезпечити фінансування заходів з охорони праці на рівні не менше 0,6 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

7.2.7. Організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (упродовж трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах і роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, відповідно до законодавства.

За результатами періодичних медичних оглядів забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів.

7.2.8. Щоквартально розглядати стан охорони праці на Підприємствах, виконання заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці, а також вживати необхідні заходи щодо профілактики виробничого травматизму.

7.2.9. Звільняти представників профспілки від основної роботи на термін, передбачений колективним договором, із збереженням за рахунок коштів Підприємства за ним середнього заробітку у випадках залучення до навчання, участі у проведенні розслідувань нещасних випадків та обстежень стану безпеки і умов праці на Підприємствах, які проводять державні органи виконавчої влади та вищі виборні профспілкові органи.

7.2.10. Дотримуватися вимог щодо охорони праці під час проектування, будівництва (виготовлення) та реконструкції об’єктів і засобів виробництва Підприємств відповідно до законодавства.

7.2.11. Розробляти та впроваджувати на Підприємствах заходи щодо механізації та автоматизації важких робіт і робіт із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також заборони залучення жінок на цих роботах.

7.2.12. Забезпечити безоплатно працівників на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами за встановленими нормами спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), а також мийними та знешкоджувальними засобами. Видача ЗІЗ понад передбачених норм встановлюється колективними договорами.

Забезпечити придбання, комплектування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективних договорів.

У разі придбання працівником ЗІЗ, мийних і знешкоджувальних засобів за свої кошти, компенсувати всі витрати на умовах, передбачених колективними договорами.

7.2.13. Забезпечувати безоплатно працівників, зайнятих на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, молоком або рівноцінними харчовими продуктами в порядку, визначеному законодавством.

7.2.14. Організовувати проходження навчання посадових осіб Підприємств, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт. Перевірку знань з питань охорони праці на Підприємствах проводити за участю профспілок.

7.2.15. Визнавати право працівників на відмову від виконання дорученої роботи:

- якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або життя чи здоров’я людей, які його оточують, а також для виробничого середовища чи довкілля;

- у разі незабезпечення його з вини Роботодавця спецодягом, спецвзуттям чи іншими засобами індивідуального захисту згідно із встановленими нормами.

7.3. Профспілки зобов’язуються:

7.3.1. Здійснювати громадський контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

7.3.2. За результатами перевірок стану охорони праці вносити роботодавцям, державним органам управління і нагляду подання з цих питань.

7.3.3. Представляти інтереси членів профспілки у вирішенні питань охорони праці у випадках, визначених законодавством.

7.3.4. Інформувати працівників про їх права і гарантії у сфері охорони праці та зміни у законодавстві з охорони праці.

7.3.5. Брати участь:

- у розробці галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- в опрацюванні, прийнятті, перегляді та скасуванні нормативно-правових актів з охорони праці;

- в атестації робочих місць за умовами праці та надавати пропозиції;

- у роботі комісій з перевірки знань з охорони праці;

- у проведенні навчань, нарад, семінарів профактиву з питань охорони праці;

- у заходах з охорони праці, які проводить представник власника;

- у розслідуванні нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та надавати у разі необхідності свої висновки.

         8. Соціальні гарантії, пільги та компенсації

         8.1. Сторони домовилися:

         8.1.1. Сприяти створенню недержавного пенсійного фонду з метою здійснення недержавного пенсійного забезпечення працівників галузі.

         8.1.2. Здійснювати на Підприємствах обов’язкове страхування працівників згідно з законодавством України.

8.1.3. Зберігати і підтримувати роботу діючих на Підприємствах медичних пунктів та медичних закладів – основних об’єктів профілактики та відновлення здоров’я працюючих.

         8.1.4. Здійснювати заходи щодо організаційного та фінансового забезпечення участі представників Підприємств у галузевих та Всеукраїнських спартакіадах, оглядах-конкурсах колективів художньої самодіяльності.

         8.1.5. Здійснювати два рази на рік аналіз стану тимчасової втрати працездатності на Підприємствах та причин захворюваності. Вживати заходи щодо зниження захворюваності працівників та зменшення втрат робочого часу.

         8.1.6. Не допускати змін форм власності, відчуження, перепрофілювання, ліквідації та передачі об’єктів соціально-культурного, медичного та спортивного призначення, що знаходяться на балансі Підприємств, без погодження з трудовим колективом.

         8.1.7. Розглянути можливість запровадження пільгового проїзду авіаційним транспортом для працівників і ветеранів галузі та членів їх родин у строк до січня 2014 року.

8.2. Роботодавці зобов’язуються:

         8.2.1. Забезпечувати згідно з діючими нормативними актами безкоштовним харчуванням при калорійності добового раціону не нижче 3,5 тис. ккал. з урахуванням норм споживчих білків, жирів та вуглеводів, що необхідні для відтворення енерговитрат:

- працівників льотного та інженерно-технічного складу під час виконання польотів. При цьому суми, що направляються на харчування членів екіпажів та працівників інженерно-технічного складу на борту літака під час виконання польотів, відносити до валових витрат Підприємства і при нарахуванні добових витрат не зменшувати їхню суму на вартість обов’язкового харчування на борту ПС;

- інженерно-технічний склад під час виконання робіт із технічного обслуговування ПС на авіаційно-хімічних роботах, в тому числі й за межами країни;

- керівників польотів і диспетчерів, які безпосередньо здійснюють УПР під час чергування.

         У разі неможливості забезпечення харчуванням, Підприємство компенсує витрати зазначеним категоріям працівників на харчування за цінами базового аеропорту. Конкретні розміри витрат та порядок виплати на харчування визначаються колективними договорами.

         Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням членів екіпажів ПС та працівників інженерно-технічного складу на борту ПС в дні польотів визначається Інструкцією про організацію безкоштовного харчування членів екіпажів ПС та працівників інженерно-технічного складу на борту ПС в дні польотів та іншими нормативно-правовими актами Міністерства інфраструктури України та Державіаслужби України.

         8.2.2. Забезпечувати льотний та диспетчерський склад за висновками лікарсько-льотної сертифікаційної комісії за наявності діагнозу про захворювання один раз на рік пільговою путівкою в санаторій за профілем лікування. Іншим працівникам – на умовах, визначених у колективних договорах.

         8.2.3. Членам екіпажів ПС, бортпровідникам, диспетчерам, які здійснюють УПР, а також інженерно-технічним працівникам, зайнятим безпосередньо обслуговуванням ПС, усуненим тимчасово від виконання службових обов’язків у зв’язку з авіаційною подією або інцидентом, зберігається посадовий оклад до висновку комісії з розслідування цієї події.

         Після висновку комісії, у разі відсутності вини члена екіпажу, авіадиспетчера, інженерно-технічного працівника у зв’язку з авіаційною подією, йому виплачується різниця між середньою заробітною платою і посадовим окладом за час, на який він був усунений від виконання своїх службових обов’язків.

         8.2.4. Забезпечувати членів екіпажу ПС, працівників, які безпосередньо обслуговують авіапасажирів (клієнтів), а також авіадиспетчерів, які безпосередньо здійснюють УПР, фірмовим одягом.

Фірмовий одяг повинен комплектуватися відповідно до осінньо-зимового та весняно-літнього періоду. Одяг та взуття мають бути виготовленими із матеріалів, що відповідають вимогам захисту організму від несприятливих факторів навколишнього середовища та відповідати всім потребам екіпажу при тривалих трансконтинентальних польотах.

         Умови забезпечення, термін використання та комплектація фірмового одягу визначаються колективними договорами.

8.2.5. Виділяти кошти на покращення медичного обслуговування, зміцнення здоров’я працюючих, оздоровлення дітей працівників, проведення культурно-масових, спортивних та оздоровчих заходів. Розміри коштів на ці цілі визначаються колективними договорами і не можуть бути меншими за визначені у попередніх колективних договорах.

8.2.6. Здійснювати розподіл і використання коштів на соціально-культурні заходи спільно з профспілковими органами.

         8.3. Профспілки зобов’язуються:

         8.3.1. Сприяти проведенню оздоровлення, сімейного відпочинку та лікуванню працівників, організації оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах.

         8.3.2. Як представники застрахованих осіб, здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасним наданням працівникам матеріального забезпечення та соціальних послуг за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, представляти інтереси працівників у комісіях з соціального страхування.

         8.3.3. Здійснювати громадський контроль за дотриманням житлового та трудового законодавства, за об’єктами соціальної сфери, забезпеченням соціальних гарантій працівників і надавати їм безкоштовно консультативну допомогу з цих питань.

         8.3.4. Постійно вивчати потреби працівників у соціальному захисті, узагальнювати і розповсюджувати досвід, який є у галузі з цих питань.

         9. Гарантії діяльності Профспілок

         9.1. Права Профспілок визначаються Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» , іншими законами України, Генеральною та Галузевою угодами, статутами Профспілок.

         9.2 Сторони домовилися:

         9.2.1. Сприяти реалізації прав та гарантій діяльності Профспілок, встановлених законодавством, не допускати втручання в їх діяльність, обмеження прав або перешкоджання їх здійсненню.

         9.2.2. Інформувати Сторони про призначення або звільнення з посад керівників Підприємств та профспілкових органів.

         9.2.3. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації. Інформувати Профспілки про плани і напрямки розвитку галузі та Підприємств, запрошувати представників Профспілок для участі в нарадах, засіданнях колегії з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних інтересів працівників галузі.

         9.2.4. Брати участь в заходах Профспілкової Сторони на їх запрошення.

         9.2.5. Сприяти у навчанні профспілкового активу з питань охорони праці за рахунок коштів Підприємств.

         9.3. Органи виконавчої влади зобов’язуються:

         9.3.1. Проекти нормативно-правових актів з питань, що стосуються трудових, соціально-економічних інтересів працівників галузі розглядати з урахуванням пропозицій Профспілок. Прийняті нормативно-правові акти своєчасно доводити до відома Сторін.

         Розгляд пропозицій Профспілок здійснювати в установленому порядку.

         9.4. Роботодавці зобов’язуються:

         9.4.1. Надавати профспілковим органам Підприємств безкоштовно:

- необхідні для їхньої діяльності приміщення з обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною, засобами зв’язку для постійного користування і, у разі необхідності, транспортом;

- приміщення для проведення профспілкових зборів (конференцій), нарад профспілкового активу;

- можливість розміщення власної інформації у приміщеннях і на території Підприємств у доступних для працівників місцях;

- можливість використовувати наявні на Підприємствах засоби інформації, друковані видання.

         9.4.2. Забезпечити працівникам, звільненим з роботи у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень працевлаштування на попередню роботу (посаду) або за згодою працівника на рівноцінну роботу (посаду), оплату навчання або перекваліфікації за рахунок коштів Підприємств і не допускати їх звільнення протягом року.

         9.4.3. На умовах колективних договорів можуть проводитись заохочення профспілкового активу за виконання обов’язків, пов’язаних із реалізацією колективних договорів.

         9.4.4 Забезпечувати безоплатний, безготівковий збір членських профспілкових внесків, за наявності письмових заяв членів профспілок, централізовано через бухгалтерію Підприємств зі своєчасним перерахуванням зібраних внесків на рахунки профспілкових органів у день виплати заробітної плати в установах банків на виплату заробітної плати.

         9.4.5. Забезпечувати членам виборних профспілкових органів Підприємства та представникам вищих профспілкових органів безперешкодне відвідування та огляд місця роботи на Підприємствах, ознайомлюватися з документами, що стосуються трудових прав та інтересів працівників.

         9.4.6. Надавати можливість Профспілковій Стороні перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні заходи і житлове будівництво.

         9.4.7. Щомісячно відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям Підприємств на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, в розмірах передбачених колективним договором, але не менше 0,3 відсотка фонду оплати праці Підприємств з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері – за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань.

         9.4.8. Надавати працівникам Підприємств, що обрані до профспілкових органів і незвільнені від своїх виробничих чи службових обов’язків, вільний від роботи час, але не менше 4-х годин на тиждень для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, участі в роботі виборних профспілкових органів, а також додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів на час профспілкового навчання із збереженням середньої заробітної плати на умовах і в порядку, визначених колективними договорами.

         9.4.9. На запит Профспілкової Сторони надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов Угоди і колективного договору.

         9.4.10. Розглядати протягом семи днів вимоги і подання профспілкових органів щодо усунення порушень законодавства про працю, умов Угоди і колективного договору, вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.

         9.5. Профспілки зобов’язуються:

         9.5.1. Поширювати на виборних та штатних профспілкових працівників організаційних ланок профспілок пільги і гарантії, що передбачені колективними договорами.

         10. Контроль за виконанням Угоди

         10.1. Сторони домовилися:

         10.1.1. Контроль за виконанням Угоди здійснює Спільна комісія повноважних представників Сторін, які вели переговори з її укладання (далі – Комісія).

         Результати перевірки зобов’язань Угоди оформлюються актом, який доводиться до відома Сторін Угоди.

         10.1.2.Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній основі інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням Угоди.

         10.1.3. При виявленні порушень виконання Угоди зацікавлена в їх усуненні Сторона письмово інформує іншу Сторону про порушення.

         У двотижневий термін мають бути проведені взаємні консультації і прийняте з цього питання рішення Комісії.

         10.1.4. У разі необхідності (невведення норм та положень Угоди, неукладання колективного договору, заборгованість із виплати заробітної плати, тощо), за згодою Сторін, направляти на Підприємства Комісію з метою оцінки ситуації на місцях і надання необхідної допомоги.

         10.1.5. Хід виконання Угоди розглядати не менше одного разу на рік на спільному засіданні Сторін, що уклали цю Угоду.

         10.1.6. Рекомендувати роботодавцям і профспілковим органам Підприємств не менше одного разу на рік звітувати у трудових колективах про виконання зобов’язань колективних договорів.

         11. Критерії оцінки виконання положень Угоди

         Сторони домовилися:

         Під час розгляду стану виконання Угоди на засіданнях Комісії за підсумками роботи за відповідний звітний період Сторони застосовують такі оцінки виконання положень Угоди: «виконано», «виконується», «не виконано».

         Тлумачення термінів оцінок виконання положень Угоди та умов їх застосування:

- «виконано» – ця оцінка застосовується до положень із фіксованим терміном виконання, або які сформульовані як завершена дія, у разі їх виконання у повному обсязі на час підведення підсумків Комісією;

- «виконується» – ця оцінка застосовується до положень, які сформульовані як правило або принцип поведінки Сторін чи їх суб’єктів протягом усього строку дії Угоди за умови здійснення протягом звітного періоду відповідних заходів із реалізації цих положень;

- «не виконано» – ця оцінка застосовується до положень, які виконані не в повному обсязі, або з яких не проводилася робота на час підведення підсумків Комісією із зазначенням причин їх невиконання.

 

         12. Відповідальність Сторін

         Сторони домовилися:

         12.1. Сторони, які уклали Угоду, несуть безпосередню відповідальність за виконання взятих зобов’язань згідно з законодавством України.

         12.2. При невиконанні на підприємстві положень, норм і умов Угоди, заслуховувати звіти керівника підприємства і голови первинної профспілкової організації на спільному засіданні Сторін та приймати відповідні рішення відносно відповідальності посадових осіб.

 

 

         Угода підписана у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 Додоток № 1

до Галузевої угоди на 2013-2015 роки між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України

 

Мінімальні коефіцієнти співвідношень місячних посадових окладів працівників загальних (наскрізних) професій до тарифної ставки робітника першого розряду

 

Найменування професій

Мінімальні коефіцієнти

1.

Гардеробник, кур’єр, сторож, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник службових приміщень, швейцар

1,0

2.

Каштелян, секретар-друкарка, агент з постачання, діловод, архіваріус, експедитор

1,15

3.

Оператор копіювальних та розмножувальних машин, стрілець, пожежний, телеграфіст ІІІ класу, радіооператор ІІІ класу, друкарка ІІ категорії, секретар-стенографістка, експедитор транспортний, апаратник хімічного чищення спецодягу, водій самохідних механізмів

1,32

4.

Касир, комплектувальник товарів, комірник, вантажник, оператори, телеграфіст ІІ класу, радіооператор ІІ класу

1,51

5.

Старший касир, старший оператор, інспектор, коректор (коригування текстів), телеграфіст І класу, радіооператор І класу

1,72

6.

Старший інспектор, завідувач: канцелярії, центрального складу, господарства, бюро перепусток, архіву

1,95

 

Примітка: мінімальний місячний посадовий оклад не нижче встановленого пунктом 5.1.1 цієї Угоди.

 

 

______________________

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

до Галузевої угоди на 2013-2015 роки між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України

 

П е р е л і к

доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів

працівників цивільної авіації

 

Назва доплат і надбавок

Розміри доплат та надбавок

Д О П Л А Т И :

 За суміщення професій (посад)

 

 

 

Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних професій (посад).

За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт

Доплати одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами.

За безпосереднє проведення стажування для одержання допуску до самостійної роботи на період стажування, якщо на Підприємстві не передбачено іншу систему оплати за проведення стажування, або якщо це не передбачено функціональними обов’язками працівника

 

За виконання обов’язків

тимчасово відсутнього

працівника

За роботу в важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При обслуговуванні ПС і

зайнятості при цьому не

менше 50% робочого часу

 

 

 

За роботу в нічний час        (з 22.00 до 06.00 год. за часом базового аеропорту)*

 

За роботу у вечірній час – з 18.00 до 22.00 год.     (при багатозмінному режимі роботи, починаючи з 3-х змінного графіку роботи на добу)*

На період освоєння нових норм трудових затрат

 

За керівництво бригадою

 

 

 

За інтенсивність праці

 

За науковий ступінь:

- кандидата наук

- доктора наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Д Б А В К И:

 

За високу професійну майстерність

 

 

 

За високі досягнення у праці, за складність у роботі

 

За виконання особливо важливої роботи на певний термін

 

Працівникам, які здійснюють УПР

 

 

 

 

 

 

За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів

 

 

 

 

 

За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР та галузі:

«заслужений»

«почесний»

 

За спортивні звання:

«заслужений тренер», «заслужений майстер спорту»

 

«майстер спорту міжнародного класу»

 

«майстер спорту»

 

Для зайнятих технічним обслуговуванням ПС – 24%; для льотного складу – 30%; для інженерно-технічних працівників та позаштатних диспетчерів-інструкторів – 20%, встановленої тарифної ставки (посадового окладу).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

 

За роботу в важких і шкідливих умовах праці – 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу).

За роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки ( окладу).

Для працівників, які виконують роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці на борту ПС в польоті – до 24% від тарифної частини заробітку та оплати за виконання роботи в польоті; для інженерно-технічних працівників, безпосередньо зайнятих технічним обслуговуванням ПС – до 16% тарифної ставки (посадового окладу);

для інженерно-технічних працівників  безпосередньо зайнятих технічним обслуговуванням ПС при виконанні авіаційно-хімічних робіт – до 24% тарифної ставки (посадового окладу);

для інженерно-технічних працівників постійно занятих обслуговуванням та експлуатацією засобів зв'язку, навігації та спостереження(ЗНС) – до 12% посадового окладу;

водіям спецмашин, обладнаних реактивною установкою «вітрові, теплові, обдувні» і робітникам по обслуговуванню цього обладнання – до 24% від тарифних ставок (посадових окладів) за час роботи цієї установки; для працівників, які здійснюють безпосередньо УПР – до 24% посадового окладу.

 

Посадові оклади і погодинні тарифні ставки інженерно-технічних працівників, безпосе­редньо зайнятих обслуговуванням ПС, підвищуються на:

- 10% для ПС з газотурбінними двигунами;

- 15% для широкофюзеляжних ПС.

 

40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

 

 

20% годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в цей час.

 

 

 

Підвищення відрядних розцінок до 20%,

тарифних ставок – до 10%.

 

 

Доплати диференціюються залежно від чисельності робітників у бригаді до 5 чол. – 10%; від 5 до 10 чол. – 15%; понад 10 чол. – 20%.

 

До 12% тарифної ставки (посадового окладу).

 

 

- 15% посадового окладу;

- 25% посадового окладу;

Доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук встановлюється, якщо діяльність працівника за профілем збігається з наявним ступенем.

Підставою для встановлення цієї доплати є дипломи доктора і кандидата наук, видані лише Вищою атестаційною комісією України, та дипломи доктора і кандидата наук, видані атестаційними органами СРСР за результатами захисту дисертацій до 1 вересня 1992 року.

 

 

 

Диференційовані надбавки до тарифних ставок для робітників: 2 розряду – 6% ; 3 розряду – 12%; 4 розряду – 16%; 5 розряду – 20%; 6 і більш високих розрядів – 24%.

 

До 50% посадового окладу.

 

 

 

До 50% посадового окладу.

 

 

Працівникам І та ІІ класу, які здійснюють УПР, посадові оклади збільшуються на 25% та 10% відповідно до посадового окладу диспетчера ІІІ класу, а працівникам І та ІІ класу, які безпосередньо здійснюють УПР, посадові оклади збільшуються на 40% та 20% відповідно до посадового окладу диспетчера ІІІ класу.

 

Водіям 2-го класу – 10%, 1-го класу – 25%  встановленої тарифної ставки, посадового окладу.

 

Примітка: доплата за класність іншим категоріям працівників визначається у колективних договорах згідно з діючою системою оплати праці на даному Підприємстві.

 

 

 

 

20% посадового окладу (ставки заробітної плати);

15% посадового окладу (ставки заробітної плати).

 

 

  20% посадового окладу (ставки заробітної плати)

 

 

 

  15% посадового окладу (ставки заробітної плати)

 

 

  10% посадового окладу (ставки заробітної плати)

За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим ) званням.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників Підприємств підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням.

 

 

______________________________

 

* Підприємства можуть самостійно встановлювати в колективних договорах замість цих двох доплат одну – за роботу в нічну зміну, в якій не менше 50% робочого часу припадає на нічний час.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 

до Галузевої угоди на 2013-2015 роки між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України

 

Мінімальні коефіцієнти міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень окладів керівників, професіоналів, фахівців Підприємств до посадового

окладу техніка.

 

Категорії і посади працівників

Мінімальні коефіцієнти

І. Техніки загальних професій

 

     без категорії

1,00

     2 категорії

1,14

1 категорії

1,30

ІІ. Фахівці, професіонали загальних професій (інженери, економісти, бухгалтери, юристи тощо)

 

     без категорії

1,3

     2 категорії

1,42

     1 категорії

1,56

     провідний

1,72

ІІІ. Начальники

 

     інших служб, відділів

1,9

     основних для Підприємства служб та відділів

2,1

 

Примітка:

   Посадові оклади заступникам встановлюються на 5-25 відсотків менше посадового окладу відповідного керівника (начальника).

    Посадові оклади головним бухгалтерам встановлюються на рівні посадових окладів заступників керівника.

   Згідно з пунктом 5.1.4 Галузевої угоди мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні не нижче тарифної ставки робітника третього розряду, тобто k = 1,32.

    Міжкваліфікаційні співвідношення професіоналів, фахівців провідних професій для Підприємств (командир ПС, диспетчер УПР, інженер з технічного обслуговування, ремонту і діагностики авіаційної техніки, застосування авіації в народному господарстві тощо, інженер РЛ та РП) у зв’язку зі специфікою виконуваних робіт кожним окремо взятим Підприємством (обслуговування пасажирів, літаків – аеропорти; експлуатація ПС – авіакомпанії; обслуговування повітряного руху тощо) встановлюються Підприємствами самостійно.

 

Додаток № 4

 

до Галузевої угоди на 2013-2015 роки між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок і умови виплати щомісячної

винагороди за вислугу років працівникам

цивільної авіації України

 

         1. Загальні положення.

 

         1.1. Цим Положенням визначаються порядок і умови виплати щомісячної винагороди за вислугу років у цивільній авіації України.

         1.2. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України «Про оплату праці» з метою закріплення кваліфікованих кадрів та підвищення їх професійної майстерності і матеріальної зацікавленості у роботі на Підприємствах цивільної авіації.

         1.3. Це Положення Угоди діє безпосередньо і є обов’язковим для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які її підписали, в тому числі на навчальні заклади, що мають ПС та/або здійснюють підготовку авіаційного персоналу.

 

         2. Розмір щомісячної винагороди за вислугу років.

 

         2.1. Винагорода за вислугу років працівникам системи ЦА виплачується залежно від стажу роботи в таких розмірах:

 

Стаж роботи, що дає право на одержання винагороди

за вислугу років

Розмір щомісячної винагороди у відсотках до посадового окладу (тарифної ставки)

понад           1 рік

понад           3 роки

понад           5 років

понад         10 років

понад         15 років

понад         20 років

понад         25 років 

5

10

15

20

25

30

40

         2.2. Нарахування та виплата винагороди за вислугу років провадяться щомісяця за фактично відпрацьований час.

         3. Обчислення стажу роботи, який дає право на одержання щомісячної винагороди за вислугу років.

 

         3.1. Щомісячна винагорода за вислугу років у системі Підприємств цивільної авіації України ( далі – система ЦА ) установлюється залежно від загального трудового стажу, що дає право на одержання винагороди за вислугу років і включає час роботи:

         - у системі ЦА України та колишнього СРСР;

         - на звільнених посадах у профспілкових органах працівників цивільної авіації, а також стаж роботи в організаціях ( крім роботи у кооперативних та інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 Кодекс Законів про працю в України.

         3.2. До стажу роботи, що дає право на одержання винагороди за вислугу років у ЦА, зараховується також:

         - час дійсної строкової служби, якщо працівник призваний на військову службу з Підприємств ЦА і повернувся на Підприємство ЦА протягом трьох місяців після демобілізації;

         - час перерви у роботі, пов’язаної із звільненням за станом здоров’я в результаті трудового каліцтва або через профзахворювання, якщо після одужання працівник повернувся на роботу в систему ЦА;

         - період відпустки по догляду за дитиною, наданої відповідно до чинного законодавства;

         - час навчання в аспірантурах, докторантурах, на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, якщо до направлення на навчання і після його закінчення працівник був зайнятий на роботах у системі ЦА;

         - час навчання в середніх і вищих навчальних закладах , якщо працівник до вступу в навчальний заклад працював на Підприємстві ЦА і після закінчення повернувся на роботу в систему ЦА.

         3.3. Зарахування працівникам ЦА стажу попередньої роботи на інших Підприємствах до загального стажу роботи в ЦА, що дає право на одержання винагороди за вислугу років у ЦА, встановлюється Підприємствами самостійно у колективних договорах та інших розпорядчих документах.

 

         4. Порядок обчислення і виплати щомісячної винагороди за вислугу років.

 

         4.1. Винагорода за вислугу років обчислюється, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки ) працівника без урахування інших надбавок і доплат.

         У разі виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника щомісячна винагорода за вислугу років обчислюється з посадового окладу (тарифної ставки) за основною посадою.

         4.2. При виникненні у працівника права на одержання винагороди за вислугу років протягом поточного місяця, перша виплата провадиться за час, відпрацьований після виникнення цього права.

         4.3. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло право на підвищення розміру винагороди за вислугу років або змінився посадовий оклад (тарифна ставка), розмір винагороди змінюється з моменту настання цього права.

         4.4. Винагорода за вислугу років ураховується під час обчислення середнього заробітку, який зберігається за працівниками відповідно до чинного законодавства на час відпустки, за період тимчасової непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках.

         4.5. Витрати на виплату винагороди за вислугу років на Підприємствах ЦА відносяться до складу валових витрат платника податку та провадяться в межах фонду оплати праці.

         В органах державного управління в галузі цивільної авіації, навчальних закладах, що мають ПС, організаціях, установах та Підприємствах, що фінансуються з Державного бюджету України, із спеціальних коштів, витрати на виплату винагороди за вислугу років провадяться в межах затвердженого кошторису та на умовах, визначених у колективному договорі.

 

         5. Порядок визначення трудового стажу, який дає право на виплату винагороди за вислугу років.

 

         5.1. Стаж роботи для виплати щомісячної винагороди за вислугу років визначається створеною на Підприємстві комісією з питань установлення трудового стажу ( далі – Комісія ), необхідного для нарахування винагороди за вислугу років.

         Склад Комісії затверджується керівником Підприємства за погодженням із профспілковим органом або іншим уповноваженим трудовим колективом органом із числа керівних працівників Підприємства (структурних підрозділів), працівників економічних, юридичних, кадрових служб і представника профспілкового органу.

         5.2. Основним документом для визначення стажу роботи є трудова книжка.

         Стаж роботи може бути підтверджений іншими документами відповідної форми за підписом керівників Підприємств, в яких працівник працював певний час, або які є правонаступниками цих Підприємств.

         5.3. Підтвердження стажу роботи, який дає право на виплату винагороди за вислугу років, свідченнями свідків не допускається.

         5.4. Рішення Комісії про встановлення стажу роботи або його зміну оформляються на кожного працівника окремим протоколом (додаток 1) і є підставою для видання наказу про виплату винагороди за вислугу років.

         5.5. У разі незгоди працівника з рішенням Комісії, він може оскаржити його згідно з чинним законодавством України.

         Скарги на рішення Комісії розглядаються вищестоящим органом управління, до сфери якого входить Підприємство ЦА разом з відповідним профспілковим органом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

 

до Галузевої угоди на 2013-2015 роки між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України

 

Орієнтовний

перелік професій і посад працівників Підприємств з ненормованим

 робочим днем

 

 

Керівники Підприємств, їх заступники, помічники усіх найменувань Директори структурних підрозділів та їх заступники.

Головні: інженери усіх найменувань, бухгалтери, економісти, експерти, енергетики, конструктори, механіки, технологи та їх заступники.

Начальники та їх заступники структурних підрозділів, колон, майстерень, дільниць, бюро тощо.

Майстри виробничої дільниці, майстри контрольні (дільниці, цеху).

Фахівці (головні, провідний, старший).

Інженери та економісти усіх спеціальностей, бухгалтери, касири, інспектори-ревізори, юрисконсульти, механіки, енергетики, метеорологи, старші викладачі, викладачі,  перекладачі, секретарі, референти, референти з основної діяльності.

Техніки усіх спеціальностей та категорій.

Завідувачі усіх найменувань.

Старші: оператори, інспектори.

Адміністратори, архіваріуси, діловоди.

Старший диспетчер-інспектор, старший диспетчер з центрування, диспетчер-інспектор, диспетчер-інспектор (регіональний), диспетчер з центрування.

Диспетчери автотранспорту, водії автотранспортних засобів, автобусів, які обслуговують Підприємство.

 

Медичні працівники:

Статистики медичні, сестри медичні (старші сестри медичні), сестри-господині, фельдшери (старші фельдшери), реєстратори медичні.

 

Примітка: Орієнтовний перелік може бути конкретизований та доповнений професіями і посадами, передбачених  в колективних договорах.

 

 

 

Додаток № 6

 

до Галузевої угоди на 2013-2015 роки між Міністерством інфраструктури України, Фондом державного майна України, Федерацією роботодавців транспорту України та профспілками працівників цивільної авіації України

 

Погодинні ставки для оплати праці

командиру (пілоту) ПС за наліт годин за типами ПС

 

Таблиця № 1

Злітна маса ПС

Тип ПС

Коефіцієнти для розрахунку погодинних ставок для оплати за наліт годин від окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки

До 1 тони,

НАРП-1, К-10, інші

0,19 – 0,22

Понад 1 тону,

Як-18Т, Як-52, ДА-40, ДА-42, АН-2, Л-410, інші

0,28 – 0,31

 

 

Таблиця № 2

 

Тип ПС

Коефіцієнти для розрахунку погодинних ставок для оплати за наліт годин від окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки

МІ-8МТВ

0,22 – 0,33

МІ-8

0,18 – 0,28

МІ-2

0,15 – 0,19

АК-1-3

0,10 – 0,13

 

 

 

 

 



Телефон - +38(044)292-01-81
Факс - +38(044)292-01-87
Поштова адреса - 02094, м.Київ, вул. Попудренка, 34
aviaprofspilka@ukr.net


Создание сайтов - lookmy.info © 2015